คำกล่าวชวนจิตวิญญาณไปร่วมทำบุญ

 

ขณะนี้ลูกชื่อ นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………………….

ลูกจะไปทำบุญที่ (บอกสถานที่ วัน และ เวลา) ลูกขอเชิญ

  • สิ่งศักดิ์สิทธิที่ลูกเคารพนับถือ………………………และสิ่งศักดิ์สิทธิที่ดูแลลูกอยู่
  • เจ้ากรรมนายเวร (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง………………………………………)
  • บรรพบุรุษ และ ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว (บอกชื่อผู้ที่ล่วงลับ)

ลูกขอเชิญทุกท่านมาร่วมทำกุศลในครั้งนี้ และเมื่อทำเสร็จแล้ว ขอให้ท่านรับเอา

สิ่งที่ทำในวันนี้กลับคืนไปด้วย และอนุโมทนาบุญให้แก่ลูกด้วย